Versie: september 2019

Inleiding

Anja Gardenier-Ergotherapie vindt het belangrijk dat de privacy van clienten is gewaarborgd. In dit document wordt de omgang met uw persoonsgegevens beschreven, waaronder medische gegevens.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit document kunt u hiermee bij Anja Gardenier terecht door een e-mail te sturen naar info@anjagardenier.nl of door telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 06 51 00 48 03.

 1. Definities

  In dit document wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

  Gegevens:
  de gegevens die betrekking hebben op een persoon

  Praktijk:
  Anja Gardenier-Ergotherapie (KvK-nummer: 24471791), verwerkingsverantwoordelijke

  Client:
  een client van de praktijk

  Verwerking:
  een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 2. Toepasselijkheid

  Dit document met betrekking tot privacy is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op clientenzorg.

 3. Doelen
  Anja Gardenier-Ergotherapie verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
  • Het verlenen van ergotherapeutische zorg
  • Het declareren van verleende ergotherapeutische zorg bij de client of de zorgverzekeraar
  • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden

 4. Verwerking van gegevens
  • De gegevens over de behandeling worden vastgelegd in een dossier, uw ergotherapeut heeft een wettelijke dossierplicht. Alleen Anja Gardenier heeft toegang tot uw dossier en gebruikt deze om goede zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden tevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
  • In de functie als zorgaanbieder is Anja Gardenier-Ergotherapie wettelijk verplicht zorg te dragen voor systemische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen hiervoor worden gebruikt, hierbij zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is. Gegevens worden waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
  • Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiele controle inzage verlangen in dossiers. Anja Gardenier-Ergotherapie is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
  • Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties of als dit in overleg met u is gegaan en u toestemming heeft gegeven.

 5. Beschrijving gegevens
  Onderstaande gegevens kunnen worden verwerkt of kunnen te herleiden zijn:
  • Naam
  • Adres / contactgegevens
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Geslacht
  • Gegevens van ouder(s) / wettelijk vertegenwoordigers
  • Medische gegevens (bijvoorbeeld aandoening en medicijngebruik)
  • Naam huisarts en andere betrokken zorgverleners en/of mantelzorgers
  • Maatschappelijke gegevens (bijvoorbeeld gezinssamenstelling)

 6. Rechten
  • Als client heeft u het recht te weten dat uw gegevens worden verwerkt. Anja Gardenier-Ergotherapie informeert u daar in algemene zin over door middel van dit document. Anja Gardenier informeert u ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als een rapportage aan de huisarts wordt verzonden of als er een verzoek is ingediend voor informatie.
  • U heeft client recht op inzage in uw gegevens en u kunt een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens vermeld staan. Een verzoek tot inzage of kopie wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen. Het behoeft hierbij de voorkeur om de kopie persoonlijk te overhandigen en wordt aan u gevraagd u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terecht komen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen van de kopie de gelegenheid om eventuele vragen te beantwoorden.
  • U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
  • Mocht u gegevens willen laten vernietigen kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen waarin u aangeeft wat uw motivatie hiertoe is. Binnen drie maanden na uw verzoek tot vernietiging beoordeelt Anja Gardenier of uw verzoek wordt ingewilligd. Indien er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen volgt een schriftelijke onderbouwing hiervan.
  • U kunt als client een verklaring laten toevoegen aan uw dossier, verzoek is om deze aan Anja Gardenier te overhandigen, zodat de verklaring aan uw dossier kan worden toegevoegd.
  • Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
   • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans de ouders, uitgeoefend;
   • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
   • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
   • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 7. Bewaartermijn
  De wettelijke bewaartermijn is bepaald in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).
  • Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandeling bewaard.
  • Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
  • In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
  • Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 8. Geheimhouding
  Anja Gardenier-Ergotherapie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit houdt in dat uw gegevens niet aan derden worden verstrekt, behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Er is een geheimhoudingsverplichting opgelegd aan externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

  Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:
  • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger eveneens betrokken is bij de zorgvraag, bijvoorbeeld de huisarts;
  • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld;
  • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 9. Informatiebeveiliging en verwerkers
  • Anja Gardenier-Ergotherapie neemt alle passende, technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Anja Gardenier-Ergotherapie gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers. Verwerkers verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Anja Gardenier-Ergotherapie en is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De verwerker heeft de plicht om alle verplichtingen uit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit document na te leven.
  • Indien nodig wordt een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Een DPIA houdt in dat risico’s rondom privacy worden geïnventariseerd en zo nodig maatregelen worden getroffen.

 10. Cookies

  De website https://anjagardenier.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar de server van de website terug gestuurd worden.

  Door het bezoeken van de website van Anja Gardenier-Ergotherapie geeft u toestemming om deze cookies te plaatsen op uw computer. U heeft de mogelijkheid om cookies in- en uit te schakelen en deze te verwijderen van uw computer. Meer informatie hieromtrent kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw internetbrowser.

 11. Google Analytics

  Anja Gardenier-Ergotherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers gebruik maken van de website. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Anja Gardenier-Ergotherapie heeft hier geen invloed op. Google heeft geen toestemming van Anja Gardenier-Ergotherapie om informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

  De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd, uw IP-adres wordt niet meegezonden. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Nadere informatie kunt u lezen in het privacybeleid van Google: Privacybeleid Google.

 12. Wijzigingen

  Anja Gardenier-Ergotherapie kan dit document rondom privacy eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld op het moment dat de wetgeving wijzigt. Onder aan het document treft u de periode van samenstellen, u krijgt het advies om dit document regelmatig te bekijken.

 13. Klachten

  Anja Gardenier-Ergotherapie doet al nodige om privacy te borgen, het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Indien u een klacht heeft kunt u dit bespreken met Anja Gardenier, zij is telefonisch bereikbaar op 06 51 00 48 03.

  Het is ook mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen, deze kunt u zenden naar:

  Anja Gardenier-Ergotherapie
  T.b.v. ‘Privacy’
  Scheepmakershaven 64
  3011 VD Rotterdam

  Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw rechten om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.